Внимание! За да работите с http://eShop.bg, вашият браузър трябва да приема Cookies!

Според нас, в момента, браузърът Ви не е настроен правилно. Моля, опитайте следното:
1. Проверете дали системните дата и час са верни.
2. Проверете дали браузърът Ви приема Cookies
 - Проверете Вашия браузър тук . Ние използваме метод 7 - срещу него трябва да имате OK !
 - За Internet Explorer : Tools -> Internet Options - > Privacy - Трябва да е Medium или по-долу
 - За Netscape: Edit -> Preferences -> Privacy & Security -> Cookies -> Маркирайте Enable all cookies
 - Ако използвате друг браузър - трябва да го настроите да приема cookies
3. Ако още виждате това съобщение, изтрйте Cookies, рестартирайте браузъра си и пробвайте още веднъж.
 - За Internet Explorer: Tools -> Internet Options - > Delete Cookies
4. Ако и това не помогне, моля, свържете се с нас, като опишете браузъра и версията
 Например: Internet Explorer Version 6.0.2800.1106 - тази информация можете да намерите в Help -> About Internet Explorer

Attention! In order to use http://eShop.bg, your browser should accept Cookies!

According to us, your browser was not set up well.Please, try the following:
1. Check the system date and time.
2. Check if your browser accepts Cookies
 - Check your browser here . We use method 7 - it should get an OK !
 - Internet Explorer : Tools -> Internet Options - > Privacy - Should be Medium or lower
 - Netscape: Edit -> Preferences -> Privacy & Security -> Cookies -> Check Enable all cookies
 - If you use a different browser - set it so that it accepts cookies
3. If you still see this message, delete all cookies, restart the browser and try again.
 - Internet Explorer: Tools -> Internet Options - > Delete Cookies
4. If the problem is not solved, please, contact us, (please, tell us your browser and version)
 For example: Internet Explorer Version 6.0.2800.1106 - you can find this information here Help -> About Internet Explorer